Algemene voorwaarden


V10 01-04-2021 | 09:08:33

 

 1. Amsterdam City Swim (ACS) is een initiatief en programma van de Stichting Amsterdam City Swim.
 2. Doelstelling van Amsterdam City Swim is aandacht en opbrengsten genereren ter bestrijding van de ziekte ALS middels een unieke zwemtocht door de Amsterdamse grachten op 29 augustus 2021.
 3. De Amsterdam City Swim vindt plaats als de benodigde vergunning door de Gemeente Amsterdam is verstrekt.
 4. Hoewel de Stichting Amsterdam City Swim verantwoordelijk is voor de inhoud van het Amsterdam City Swim programma en de inhoud van de website www.amsterdamcityswim.nl, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 5. Alle donaties, exclusief de in rekening gebrachte transactiekosten, komen ten goede van onderzoeken en projecten over de oorzaak, behandeling, zorg en kwaliteit van leven omtrent de ziekte ALS. De Amsterdam City Swim is een non- profit organisatie met een ANBI-status. Het RSIN van de Amsterdam City Swim is 851325312.
 6. Het bestuurslidmaatschap van de Stichting ACS is een onbezoldigde functie. De bestuursleden krijgen jaarlijkse onkostenvergoeding van €1250,- per persoon. De vrijwilligers die tijdens het evenement aanwezig zijn, krijgen een reiskostenvergoeding.
 7. Op de totaal-donatieteller op de homepage en op de profielpagina’s van de deelnemers op www.amsterdamcityswim.nl zal het nettobedrag aan donaties zichtbaar zijn, dat wil zeggen de donatie-opbrengsten minus de transactiekosten. De transactiekosten bedragen € 0,40 ct per transactie. Deelnemer is vrij hiervoor bij inschrijving of bij donatie al dan niet voor te betalen. Voorbeeld; kiest een donateur om transactiekosten van 0,40 ct te betalen en doet hij een donatie van € 10,00 dan betaalt hij € 10,40 en verschijnt er op de teller € 10,00. Kiest hij hier niet voor dan verschijnt er nog steeds € 10,00 op de donatieteller en zijn de transactiekosten voor de Amsterdam City Swim organisatie. Het donatiebedrag blijft te alle tijden €10,00.
 8. De penningmeester van de stichting Amsterdam City Swim behoudt toezicht op de inkomstenstroom en de kosten, met behulp van de speciaal voor dit initiatief geopende projectadministratie.
 9. Aan alle inschrijvers zal, middels een daartoe strekkende verklaring, bij inschrijving worden verzocht om in te stemmen met de verwerking van hun persoonsgegevens, voor zover deze verwerking nodig, is voor de organisatie van het sub 2 genoemde evenement. Alle persoonsgegevens worden door de stichting Amsterdam City Swim conform de Wet bescherming persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld. De personen die bij de verplichte invulvelden hebben aangegeven akkoord te gaan met een eenmalige benadering door derden, kunnen door de partners/sponsors van het Amsterdam City Swim voor marketingdoeleinden éénmalig benaderd worden.
 10. De Stichting Amsterdam City Swim behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het programma van de Amsterdam City Swim 2021.
 11. De stichting Amsterdam City Swim behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen na 29 augustus 2021 het Amsterdam City Swim programma te beëindigen.
 12. De Stichting Amsterdam City Swim behoudt zich het recht voor om bij onverwacht slecht weer of onvoorzienbare omstandigheden, onvoldoende waterkwaliteit of een watertemperatuur lager dan 15 graden, het evenement te annuleren of uit te wijken naar een alternatieve locatie of starttijd. Inschrijfgelden worden alleen bij volledige annulering retour gestort of als het event door COVID-19 niet door mag gaan, onder aftrek van gemaakte out-of-pocketkosten door de organisatie en kosten voor het betalingsverkeer. Donatiegelden komen direct ten goede aan onderzoek naar een oplossing voor ALS en de kwaliteitsverbetering van het leven van ALS-patiënten. Deze worden niet geretourneerd. Dit geldt tevens voor de Amsterdam City Swim for Kids.
 13. De Stichting Amsterdam City Swim maakt na afloop van het evenement openbaar hoeveel donatiegeld er is opgehaald met het evenement en rapporteert over de projecten waar dit donatiegeld aan wordt besteed en de voortgang van deze projecten. Deelnemers krijgen tot en met 29 augustus de gelegenheid aan hun inspanningsverplichting voor wat betreft het ophalen van donatiegeld te voldoen.

Uitsluiting aansprakelijkheid deelnemer

 1. Iedere deelnemer wordt bij registratie op 6 september verplicht een disclaimer te ondertekenen waarbij hij/zij akkoord gaat met deelname op eigen risico. In deze disclaimer zal in het bijzonder aandacht worden gevraagd voor risico’s gemoeid met waterkwaliteit en de risico’s van aanvaringen. Deze disclaimer wordt bij het verstrekken van de startbescheiden per email elektronisch beschikbaar gesteld.
 2. Er kunnen maximaal 3000 individuele deelnemers en maximaal 250 businessteams meedoen, tenzij het bestuur van de Stichting ACS besluit om dit aantal aan te passen.
 3. Elke individuele deelnemer (minimaal 15 jaar, gezond, niet zwanger, zie ook punt 5 hierna) die zich individueel inschrijft, betaalt €110 inschrijfgeld (incl. btw) en spant zich in om minimaal € 400 sponsorgeld via zijn/haar persoonlijke donatiepagina op te halen t.bv. onderzoek naar een oplossing voor de ziekte ALS en de kwaliteitsverbetering van het leven van ALS-patiënten. Een deelnemer(skoppel) aan de Amsterdam City Swim for Kids betaalt € 65 (incl. btw) en spant zich in om minimaal €100 donatiegeld op te halen.
 4. Meedoen als businessteam kost €1100 (excl. btw) en het team spant zich in om minimaal € 400 sponsorgeld per teamlid te doneren, dus €1600 totaal per team. Donatiegelden per team afkopen kan vanaf € 2700 (excl. btw) per team.
 5. Een deelnemer is minimaal 15 jaar, mag niet zwanger zijn of gezondheidsproblemen hebben. Aan elke deelnemer zal voor de start worden gevraagd zulks te verklaren. Een deelnemer aan de Amsterdam City Swim for Kids is tussen de 10-14 jaar oud, de begeleider van het kind is 18 jaar of ouder. Ook deelnemers aan de Kids Swim tekenen vooraf een gezondheids- en vrijwaringsverklaring.
 6. Een deelnemer is verplicht een geldig legitimatiebewijs op de dag van het evenement (29 augustus 2021) bij zich te hebben. Tezamen met het inschrijvingsbewijs vormt dit de toelating tot het startgebied op het Marine Etablissement Amsterdam.
 7. Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op www.amsterdamcityswim.nl. Betalen voor individuele deelname en voor deelname aan de ACS for Kids kan alleen via een Ideal betaling. Buitenlandse betalingen of teambetalingen kunnen in overleg per factuur worden voldaan.
 8. Na inschrijving en overboeken van het inschrijfgeld is het NIET meer mogelijk de deelname terug te trekken en een terugbetaling te vragen van het overgemaakte bedrag.
 9. Alleen in het bijzondere geval van familieomstandigheden of gezondheidsproblemen, dan zal, na overhandiging van een rechtsgeldige verklaring, het inschrijfgeld worden geretourneerd tot 1 maand (29 juli 2021) voorafgaand aan het event. Deelnemer dient via info@amsterdamcityswim.nl contact op te nemen met de organisatie. Het reeds opgehaalde donatiegeld door de betreffende deelnemer kan niet worden gestorneerd.
 10. Het donatiegeld wordt rechtstreeks gedoneerd via de persoonlijke pagina van de deelnemer. Het donatiegeld dient uiterlijk 29 augustus 2021 overgemaakt te zijn.
 11. Het donatiegeld wordt aan de deelnemer gekoppeld en komt rechtstreeks op het donatiegeld-rekeningnummer van de stichting Amsterdam City Swim (NL.59.RABO.01.46.25.24.89).
 12. Deelnemers die niet hebben voldaan aan de inspanningsverplichting om minimaal € 400 op te halen, worden bij de eerstvolgende editie van de Amsterdam City Swim in principe uitgesloten van deelname en ontvangen in ieder geval geen recht op voorinschrijving.
 13. Deelname aan de Amsterdam City Swim, Amsterdam City Swim for Kids en/of de georganiseerde trainingen voorafgaand aan de Amsterdam City Swim, is voor alle deelnemers op eigen risico. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband houdt met bezoek aan of deelname aan de Amsterdam City Swim op 6 september 2020 of op of tijdens de side events en voorafgaand aan de Swim.
 14. Startbewijzen mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.

Bijkomende voorwaarden voor deelname via bedrijventeams

 1. Een bedrijfsteam bestaat uit maximaal 4 deelnemers van personen ouder dan 15 jaar die werkzaam zijn of gerelateerd zijn aan het betreffende bedrijf.
 2. Meedoen als businessteam kost €1100 (excl. btw) inschrijfgeld. Deze betaling geschiedt via de site www.amsterdamcityswim.nl via het betalingssysteem of via een factuur.
 3. Is de betaling niet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur juist voldaan, dan vervalt het deelnamerecht.
 4. Een bedrijfsteam conformeert zich tevens aan de inspanningsverplichting minimaal € 400 per persoon aan donatiegelden te werven, welke via de business-teampagina’s kunnen worden gedoneerd. Donatiegelden dienen uiterlijk 29 augustus 2021 te zijn overgemaakt.
 5. Teams die niet aan de donatieverplichting van € 400 per deelnemer hebben voldaan, worden in principe uitgesloten van deelname bij een volgende editie, de organisatie heeft het recht de deelnemers uit te sluiten van deelname.
 6. Businessteams die de donatiegelden in één keer willen afkopen kunnen de €2.700,- (excl. btw) direct voldoen. Mochten jullie hier gebruik van willen maken, geef dit dan aan bij registratie.
 7. Het aanmelden van een businessteam mag niet gebruikt worden om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.
 8. Per bedrijf mogen er maximaal 10 businessteams worden ingeschreven. Indien een bedrijf met meer teams wil participeren, dan dient er contact te worden gezocht met de organisatie.

Prijzen deelnemers

Van iedere deelnemer aan de Amsterdam City Swim of Amsterdam City Swim for Kids wordt via een chipsysteem de tijd geregistreerd. Na afloop van het event vindt een prijsuitreiking plaats voor de snelst deelnemende man/vrouw uit de zogenoemde wedstrijdwave. Ook al worden er in de overige waves snellere tijden gezwommen, dan tellen deze niet mee voor de prijsuitreiking.

Side event: Amsterdam City Swim for Kids

 1. Op 29 augustus 2021 organiseren we in de ochtend een side event voor kinderen in de leeftijdscategorie 10 t/m14 jaar.
 2. Het inschrijfgeld hiertoe bedraagt € 65,00 voor een kind en begeleider, het kind spant zich in om minimaal € 100 sponsorgeld via zijn/haar persoonlijke donatiepagina op te halen t.b.v. onderzoek naar een oplossing voor de ziekte ALS en de kwaliteitsverbetering van het leven van ALS-patiënten.
 3. Iedere begeleider van het kind wordt bij registratie op 29 augustus verplicht een disclaimer te ondertekenen waarbij hij/zij akkoord gaat met deelname op eigen risico van kind en begeleider. In deze disclaimer zal in het bijzonder aandacht worden gevraagd voor risico’s gemoeid met waterkwaliteit en de risico’s van het zwemmen op een parcours dat weliswaar afgesloten is voor vaarverkeer maar waarop naast zwemmers zich ook boards met lifeguards bevinden en boten aan de kade liggen. Deze disclaimer wordt bij het verstrekken van de startbescheiden per email elektronisch beschikbaar gesteld.
 4. Er kunnen maximaal 300 kinderen met begeleiders (dus 600 totaal) meedoen, tenzij het bestuur van de Stichting besluit om dit aantal te verhogen.
 5. Een deelnemer is verplicht een geldig legitimatiebewijs op de dag van het evenement (29 augustus 2021) bij zich te hebben. Tezamen met het inschrijvingsbewijs vormt dit de toelating tot het startgebied bij de Hermitage aan de Amstel.
 6. Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op www.amsterdamcityswim.nl en geschiedt via een Ideal betaling.
 7. Na inschrijving en overboeken van het inschrijfgeld is het NIET meer mogelijk de deelname terug te trekken en een terugbetaling te vragen van het overgemaakte bedrag.
 8. Alleen in het geval van familieomstandigheden of gezondheidsproblemen, dan zal, na overhandiging van een rechtsgeldige verklaring, het inschrijfgeld worden geretourneerd tot 1 maand (29 augustus 2021) voorafgaand aan het event. Deelnemer dient via info@amsterdamcityswim.nl contact op te nemen met de organisatie. Het reeds opgehaalde donatiegeld door de betreffende deelnemer kan niet worden gestorneerd.
 9. Het donatiegeld wordt rechtstreeks gedoneerd via de persoonlijke pagina van de deelnemer.
 10. Het donatiegeld dient uiterlijk 29 augustus 2021 overgemaakt te zijn.
 11. Het donatiegeld wordt aan de deelnemer gekoppeld en komt rechtstreeks op het donatiegeld-rekeningnummer van de stichting Amsterdam City Swim (NL.59.RABO.01.46.25.24.89)
 12. Deelnemers aan het Kids event die niet hebben voldaan aan de inspanningsverplichting om minimaal € 100 op te halen, worden bij de eerstvolgende editie van de Amsterdam City Swim in principe uitgesloten van deelname en ontvangen geen voorinschrijf-link.
 13. Deelname aan de Amsterdam City Swim for Kids is voor alle deelnemers op eigen risico. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of verband houdt met bezoek aan of deelname aan de Amsterdam City Swim for Kids op 29 augustus 2021of op of tijdens de side events /trainingen voorafgaand of op 29 augustus 2021.
 14. Startbewijzen mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.
 15. De organisatie van de Amsterdam City Swim for Kids vindt alleen dan plaats indien de Gemeente Amsterdam de daartoe benodigde vergunning heeft verstrekt.
 16. De stichting Amsterdam City Swim behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het programma door te voeren of het evenement, bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden, slechte waterkwaliteit, een lagere watertemperatuur dan 15 graden of te weinig animo te annuleren. Inschrijfgelden worden, alleen bij volledige annulering na aftrek van organisatiekosten en transactiekosten dan teruggestort. Donatiegelden komen rechtstreeks ten goede aan onderzoek naar een oplossing voor de ziekte ALS en de kwaliteitsverbetering van het leven van ALS-patiënten. Deze worden niet teruggestort.

Stichting Amsterdam City Swim
Van Hengellaan 25
1217 AR Hilversum