Algemene voorwaarden


V13 31-03-2023 | 10:59:07

 Algemene voorwaarden

 1. Amsterdam City Swim (ACS) is een initiatief en programma van de Stichting Amsterdam City Swim.
 2. Doelstelling van Amsterdam City Swim is aandacht en opbrengsten genereren ter bestrijding van de ziekte ALS middels een unieke zwemtocht door de Amsterdamse grachten op 3 september 2023.
 3. De Amsterdam City Swim vindt plaats als de benodigde vergunning door de Gemeente Amsterdam is verstrekt.
 4. Hoewel de Stichting Amsterdam City Swim verantwoordelijk is voor de inhoud van het Amsterdam City Swim programma en de inhoud van de website www.amsterdamcityswim.nl, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 5. Alle donaties, exclusief de in rekening gebrachte transactiekosten, komen ten goede van onderzoeken en projecten over de oorzaak, behandeling, zorg en kwaliteit van leven omtrent de ziekte ALS. De Amsterdam City Swim is een non-profit organisatie met een ANBI-status. Het RSIN van de Amsterdam City Swim is 851325312.
 6. Het bestuurslidmaatschap van de Stichting ACS is een onbezoldigde functie. De bestuursleden krijgen jaarlijkse onkostenvergoeding van €1250,- per persoon. De vrijwilligers die tijdens het evenement aanwezig zijn, krijgen een reiskostenvergoeding.
 7. Op de totaal-donatieteller op de homepage en op de profielpagina’s van de deelnemers op www.amsterdamcityswim.nl zal het nettobedrag aan donaties zichtbaar zijn, dat wil zeggen de donatie-opbrengsten minus de transactiekosten. De transactiekosten bedragen €0,90 per transactie. Deelnemer is vrij hiervoor bij inschrijving of bij donatie al dan niet voor te betalen. Voorbeeld; kiest een donateur om transactiekosten van €0,90 te betalen en doet hij een donatie van €10,00 dan betaalt hij €10,90 en verschijnt er op de teller €10,00. Kiest hij hier niet voor dan verschijnt er nog steeds €10,00 op de donatieteller en zijn de transactiekosten voor de Amsterdam City Swim organisatie. Het donatiebedrag blijft te alle tijden €10,00.
 8. De penningmeester van de stichting Amsterdam City Swim behoudt toezicht op de inkomstenstroom en de kosten, met behulp van de speciaal voor dit initiatief geopende projectadministratie.
 9. Aan alle inschrijvers zal bij inschrijving worden gevraagd om toestemming te geven voor hun medische gegevens, voor zover deze verwerking nodig, is voor de organisatie van het sub 2 genoemde evenement. Alle persoonsgegevens worden door de stichting Amsterdam City Swim conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming vertrouwelijk behandeld. De personen die bij de verplichte invulvelden hebben aangegeven akkoord te gaan met een eenmalige benadering door derden, kunnen door de partners van het Amsterdam City Swim voor marketingdoeleinden eenmalig benaderd worden.
 10. De Stichting Amsterdam City Swim behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het programma van de Amsterdam City Swim 2023.
 11. De Stichting Amsterdam City Swim behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen na 3 september 2023 het Amsterdam City Swim programma te beëindigen.
 12. De Stichting Amsterdam City Swim behoudt zich het recht voor om bij onverwacht slecht weer of onvoorzienbare omstandigheden, onvoldoende waterkwaliteit of een watertemperatuur lager dan 15 graden, het evenement te annuleren of uit te wijken naar een alternatieve locatie of starttijd. Inschrijfgelden worden alleen bij volledige annulering retour gestort of als het event door COVID-19 niet door mag gaan, onder aftrek van gemaakte out-of-pocketkosten door de organisatie en kosten voor het betalingsverkeer. Donatiegelden komen direct ten goede aan onderzoek naar een oplossing voor ALS en de kwaliteitsverbetering van het leven van ALS-patiënten. Deze worden niet geretourneerd. Dit geldt tevens voor de Junior-Swim. 
 13. De Stichting Amsterdam City Swim maakt na afloop van het evenement openbaar hoeveel donatiegeld er is opgehaald met het evenement en rapporteert over de projecten waar dit donatiegeld aan wordt besteed en de voortgang van deze projecten. Deelnemers krijgen tot en met de datum van het evenement de gelegenheid aan hun inspanningsverplichting voor wat betreft het ophalen van donatiegeld te voldoen.

Uitsluiting aansprakelijkheid deelnemer

 1. Iedere deelnemer wordt bij aanvang van het evenement verplicht een disclaimer te ondertekenen waarbij hij/zij akkoord gaat met deelname op eigen risico. In deze disclaimer zal in het bijzonder aandacht worden gevraagd voor risico’s gemoeid met waterkwaliteit en de risico’s van aanvaringen. Deze disclaimer wordt bij het verstrekken van de startbescheiden per email elektronisch beschikbaar gesteld.
 2. Er kunnen maximaal 3000 individuele deelnemers en maximaal 250 businessteams meedoen, tenzij het bestuur van de Stichting ACS besluit om dit aantal aan te passen.
 3. Elke individuele deelnemer (minimaal 15 jaar, gezond, niet zwanger, zie ook punt 4 hierna) die zich individueel inschrijft, betaalt inschrijfgeld en spant zich in om minimaal €250 sponsorgeld via zijn/haar persoonlijke donatiepagina op te halen ten behoeve van onderzoek naar een oplossing voor de ziekte ALS en de kwaliteitsverbetering van het leven van ALS-patiënten. Een deelnemer(skoppel) aan de Junior-Swim van de Amsterdam City Swim betaalt €65 (incl. btw) en spant zich in om minimaal €250 donatiegeld op te halen.
 4. Een deelnemer is minimaal 15 jaar, mag niet zwanger zijn of gezondheidsproblemen hebben. Aan elke deelnemer zal voor de start worden gevraagd zulks te verklaren. Een deelnemer aan de Junior-Swim van de Amsterdam City Swim is tussen minimaal 10 jaar en maximaal 14 jaar oud, de begeleider van de junior is 18 jaar of ouder. Ook deelnemers van de Junior-Swim tekenen vooraf een gezondheids- en vrijwaringsverklaring.
 5. Een deelnemer is verplicht een geldig legitimatiebewijs op de dag van het evenement bij zich te hebben. Samen met het inschrijvingsbewijs vormt dit de toelating tot het startgebied van de Amsterdam City Swim.
 6. Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op www.amsterdamcityswim.nl. Betalen voor individuele deelname kan alleen via een Ideal betaling. Buitenlandse betalingen of teambetalingen kunnen in overleg per factuur worden voldaan.
 7. Na inschrijving en overboeken van het inschrijfgeld is het NIET meer mogelijk de deelname terug te trekken en een terugbetaling te vragen van het overgemaakte bedrag.
 8. Alleen in het bijzondere geval van familieomstandigheden of gezondheidsproblemen, dan zal, na overhandiging van een rechtsgeldige verklaring, het inschrijfgeld worden geretourneerd tot 1 maand (3 augustus 2023) voorafgaand aan het event. Deelnemer dient via info@amsterdamcityswim.nl contact op te nemen met de organisatie. Het reeds opgehaalde donatiegeld door de betreffende deelnemer kan niet worden gestorneerd.
 9. Het donatiegeld wordt rechtstreeks gedoneerd via de persoonlijke pagina van de deelnemer. Het donatiegeld dient uiterlijk op de dag van het evenement overgemaakt te zijn.
 10. Het donatiegeld wordt aan de deelnemer gekoppeld en komt rechtstreeks op het donatiegeld-rekeningnummer van de stichting Amsterdam City Swim (NL.59.RABO.01.46.25.24.89).
 11. Deelnemers die niet hebben voldaan aan de inspanningsverplichting om minimaal €250 op te halen, worden bij de eerstvolgende editie van de Amsterdam City Swim in principe uitgesloten van deelname en ontvangen in ieder geval geen recht op voorinschrijving.
 12. Deelname aan de Amsterdam City Swim en/of de georganiseerde trainingen voorafgaand aan de Amsterdam City Swim, is voor alle deelnemers op eigen risico. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband houdt met bezoek aan of deelname aan de Amsterdam City Swim of op of tijdens de side events en voorafgaand aan de Swim.
 13. Startbewijzen mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.

Bijkomende voorwaarden voor deelname via bedrijventeams

 1. Een bedrijfsteam bestaat uit minimaal 1 deelnemer van personen ouder dan 15 jaar die werkzaam zijn of gerelateerd zijn aan het betreffende bedrijf.
 2. Deze betaling geschiedt via de site www.amsterdamcityswim.nl via het betalingssysteem of via een factuur.
 3. Is de betaling niet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur juist voldaan, dan vervalt het deelnamerecht.
 4. Een bedrijfsteam conformeert zich tevens aan de inspanningsverplichting minimaal €250 per persoon aan donatiegelden te werven, welke via de business-teampagina’s kunnen worden gedoneerd. Donatiegelden dienen uiterlijk op de dag van het evenement te zijn overgemaakt.
 5. Teams die niet aan de donatieverplichting van €250 per deelnemer hebben voldaan, worden in principe uitgesloten van deelname bij een volgende editie, de organisatie heeft het recht de deelnemers uit te sluiten van deelname.
 6. Het aanmelden van een businessteam mag niet gebruikt worden om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.

Tijdregistratie deelnemers

Van iedere deelnemer aan de Amsterdam City Swim wordt via een chipsysteem de tijd geregistreerd. 

Side event: Junior-Swim

 1. Op 3 september 2023 organiseren we in de ochtend een side event voor kinderen in de leeftijdscategorie 10 t/m14 jaar.
 2. Het inschrijfgeld hiertoe bedraagt €65,- voor een kind en begeleider, het kind spant zich in om minimaal € 250,- sponsorgeld via zijn/haar persoonlijke donatiepagina op te halen t.b.v. onderzoek naar een oplossing voor de ziekte ALS en de kwaliteitsverbetering van het leven van ALS-patiënten.
 3. Iedere begeleider van het kind wordt bij registratie tijdens het evenement verplicht een disclaimer te ondertekenen waarbij hij/zij akkoord gaat met deelname op eigen risico van kind en begeleider. In deze disclaimer zal in het bijzonder aandacht worden gevraagd voor risico’s gemoeid met waterkwaliteit en de risico’s van het zwemmen op een parcours dat weliswaar afgesloten is voor vaarverkeer maar waarop naast zwemmers zich ook boards met lifeguards bevinden en boten aan de kade liggen. Deze disclaimer wordt bij het verstrekken van de startbescheiden per email elektronisch beschikbaar gesteld.
 4. Er kunnen maximaal 300 kinderen met begeleiders (dus 600 totaal) meedoen, tenzij het bestuur van de Stichting besluit om dit aantal te verhogen.
 5. Een deelnemer is verplicht een geldig legitimatiebewijs op de dag van het evenement bij zich te hebben. Samen met het inschrijvingsbewijs vormt dit de toelating tot het startgebied van de Amsterdam City Swim.
 6. Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op www.amsterdamcityswim.nl en geschiedt via een Ideal betaling.
 7. Na inschrijving en overboeken van het inschrijfgeld is het NIET meer mogelijk de deelname terug te trekken en een terugbetaling te vragen van het overgemaakte bedrag.
 8. Alleen in het geval van familieomstandigheden of gezondheidsproblemen, dan zal, na overhandiging van een rechtsgeldige verklaring, het inschrijfgeld worden geretourneerd tot 1 maand voorafgaand aan het event. Deelnemer dient via info@amsterdamcityswim.nl contact op te nemen met de organisatie. Het reeds opgehaalde donatiegeld door de betreffende deelnemer kan niet worden gestorneerd.
 9. Het donatiegeld wordt rechtstreeks gedoneerd via de persoonlijke pagina van de deelnemer.
 10. Het donatiegeld dient uiterlijk op de dag van het evenement overgemaakt te zijn.
 11. Het donatiegeld wordt aan de deelnemer gekoppeld en komt rechtstreeks op het donatiegeld-rekeningnummer van de stichting Amsterdam City Swim (NL.59.RABO.01.46.25.24.89)
 12. Deelnemers die niet hebben voldaan aan de inspanningsverplichting om minimaal €250 op te halen, worden bij de eerstvolgende editie van de Amsterdam City Swim in principe uitgesloten van deelname en ontvangen geen recht op voorinschrijving.
 13. Deelname aan de Amsterdam City Swim is voor alle deelnemers op eigen risico. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of verband houdt met bezoek aan of deelname aan de Amsterdam City Swim of op of tijdens de side events /trainingen voorafgaand of tijdens het evenement.
 14. Startbewijzen mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.
 15. De organisatie van de Amsterdam City Swim vindt alleen dan plaats indien de Gemeente Amsterdam de daartoe benodigde vergunning heeft verstrekt.
 16. De stichting Amsterdam City Swim behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het programma door te voeren of het evenement, bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden, slechte waterkwaliteit, een lagere watertemperatuur dan 15 graden of te weinig animo te annuleren. Inschrijfgelden worden, alleen bij volledige annulering na aftrek van organisatiekosten en transactiekosten dan teruggestort. Donatiegelden komen rechtstreeks ten goede aan onderzoek naar een oplossing voor de ziekte ALS en de kwaliteitsverbetering van het leven van ALS-patiënten. Deze worden niet teruggestort.

Stichting Amsterdam City Swim
Van Hengellaan 25
1217 AR Hilversum